ROHIT

بحر متقارب (شاهنامه ی تبری)

پرکاربردترین نمونهٔ بحر متقارب، بحر متقاربِ مُثَمَّنِ مَحذوف (فعولن فعولن فعولن فَعَل) است … بحر متقارب نه‌تنها برای سرودن داستان‌های حماسی چون شاهنامه، گرشاسپ‌نامه، …

او شاهنامهٔ خود را در بحر هزج سروده‌بود که این بحر بر پایهٔ چارچوب وزن بحر عربی رجز ….. میانه) و تاریخ‌های پارسی و عربی مانند تاریخ طبری گزارش‌های گونه‌گونی از تبار و … از شاهنامه، به پیروی از شاهنامه نظم شده‌اند و همه در بحر متقارب مثمن محذوف هستند که …

شاهنامه اثری است منظوم در حدود پنجاه‌هزار بیت در بحر متقارب مثمن محذوف (یا مقصور) (فعولن … جنگ رستم و اکوان دیو برگی از شاهنامه قرن دهم هجری قمری مکتب تبریز.

وزنی که شاهنامه فردوسی بدان سروده شده و از بس در زبان فارسی. منظومهای مختلف بدان … اما اینکه فردوسی بحر متقارب را برای نظم داستانهای …. که بزبان طبری بر بحر خفیف مسدس بروزن فاعلاتن مفاعلن فعلن بدین … ی تلی ای تنا تنا أو.

4 …… ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ آﻧﻜﻪ ، در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻨﮓ ، ﻋﺸﻖ ، وﻃﻦ ،ﻣﻔﺎﺧﺮه.

ﻲ. 1. ﻧﺼﺮت. اﷲ رﺳﺘﮕﺎر. ﭼﻜﻴﺪه. ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﺔ. ﻓﺮدوﺳﻲ در واﻗﻊ ﺗﻼﺷﻲ ﺑﻮد ﺑﺮاي ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﻫﻮﻳﺖ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ در … ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ. ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﻣﺜﻨﻮي. در ﺑﺤﺮ ﻣﺘﻘﺎرب ﺳﺮوده ﺷﺪه و ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻨـﺪ. ﻫﺰار ﺑﻴﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ. ﮔﺮدد. ﺑﻪ،. ﻣﺜﺎﺑﺔ …. دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮچ، ﺑﻠﻮچ، ﻛﺮد، ﺧﻮزي، دﻳﻠﻤﻲ، ﻃﺒﺮي، ﮔﻴﻠﻲ، ارﻣﻨﻲ،. اﻻﻧـﻲ …و. 10.

ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ. در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﯽِ رﺷﺘﻪ زﺑﺎن و ادﺑﯿ ﺎت ﻓﺎرﺳ ﯽِ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﮐـﺮده، ﻫـﺪف. اﻧﺘﺨﺎب اﺑﯿﺎﺗﯽ از ….. ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد. ﻧﺎم ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾ ﻦِ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي اﻃﻼع داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. و ﻋﻼﻗﻪ. ﻣﻨﺪان ذﮐﺮ ﻣﯽ. ﺷﻮد: ﺗـﺎرﯾﺦ ﻃﺒـﺮي …. ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ آﺛﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺣﻮادث دﻻوري و ﺷﮕﻔﺖ، ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺜﻨﻮي و ﺑﺤﺮ ﻣﺘﻘﺎرب ذﯾﻞ ﻣﺘﻮنِ ﻣﻨﻈﻮ مِ.

. محصل، جواد).

هرگاه، چنان كه می‌گویند، پایه‌ی شاه‌نامه‌ی فردوسی، شاه‌نامه‌ی معروف به ابومنصوری بوده، شاید آن چه … این اثر بالغ بر ده هزار بیت و در بحر متقارب مثمّن محذوف است . … همراه تیمور به آذربایجان رفت و با اجازه ی او در تبریز ماند و تا پایان عمر در آن جا زندگی کرد.

ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ اي ﺑﻪ ﺑﺤﺮ ﻣﺘﻘﺎرب و در ﺣﺪود ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﺑﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳ ﺮاﯾﻨﺪه اي ﺑﻪ ﻧﺎم ز ﺟ ﺎﺟﯽ آن را در ﺳﺪة. ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺮوده اﺳﺖ …. از اﻗﺎﻣﺖ زﺟ ﺎﺟﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ. او زاده و اﻫﻞ … ﯾ. ﮏ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪﻋﺎﻗﺒﺘﯽِ ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﯾﺰ را ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ارﺟﺎع داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺼﯿﻞ رواﯾﺖ را در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻧﺪ.

ردیف, وزن, تعداد ابیات, درصد از کل. ۱, فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه), ۴۷۹۴۲, ۹۶.۶۴. ۲, وزنیابی نشده, ۱۶۶۷, ۳.۳۶ …

بعد از آن شاهنامه چاپ تبریز سال 1275ق، شاهنامه چاپ تهران سال 1307ق، شاهنامه چاپ … هزار بیت مثنوی، در بحر متقارب و به زبان فارسی جاودان کرده است (قلیچ خانی، 1389). …. این استاد اولین خوشنویسی است که رسم المشق را برای استفاده ی نوآموزان ابداع و …

ﻳ. ﻲ از وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺳﻌﺪي ﻳﺎ آﺛﺎر وي را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار. داده. اﻧﺪ. آﺛﺎر او ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻨﻮ ع ﺑﺴﻴﺎر و ﺑﻪ …. دﻧﺒﺎل ﭘﻴﺮوي از ﺳﺒﻚ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ در دورة ﻋﺮاﻗﻲ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺤﺮ ﻣﺘﻘﺎرب ﻣﺜﻤﻦ ﻣﺤﺬوف.

«شاهنامه» اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی‌توسی، حماسه‌ای منظوم در بحر متقارب مثمن محذوف و دربرگیرنده نزدیک به ۵۴ هزار بیت و یکی از بزرگ‌ترین و …

ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ. ،. ﺳﺮﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺜﻨﻮ. ي. ﻫﺎي … ٩٩. ﺷﻤﺎرة. 15. ،. ﺑﻬﺎر. 1390. ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻈﻮم. ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ….. ﻣﺎ ﺟﺎن را ﻧﻤﻮد ﺻﻔﺖ رﺣﻤﺎن و ﺧﺮد را ﻧﻤﺎد. ﺻﻔﺖ رﺣﻴﻢ داﻧﺴﺘﻴﻢ و اﻳﻦ ﺗﺄوﻳﻞ در. ﺗﻔﺴـﻴﺮ. ﻃﺒﺮي. ﻧﻴﺰ … ﺑﺤﺮ. ﻋﺮوﺿﻲ. « ﺑﺤﺮ ﻣﺘﻘﺎرب، در اﺷﻌﺎر ﺟﺎﻫﻠﻲ ﺑﻪ. ﻛﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻳﻦ ﺑﺤﺮ در ﻋﺮﺑـﻲ ﺑـﺎ.

[۲] شاهنامه اثری است منظوم در حدود پنجاه‌هزار بیت در بحر متقارب مثمن محذوف (یا مقصور) … شاهنامه جنگ رستم و اکوان دیو برگی از شاهنامه قرن دهم هجری قمری مکتب تبریز …. تلسم پادشاه، جادوی دیو سپید، در جستجوی آزادی، بر لبه ی تیغ) نبرد هاماوران (در چهار …

حملۀ حیدری باذل مشهدی یکی از نخستین و مشهورترین حمله هایی است که در قرن دوازدهم سروده شده است. باذل این اثر را در بحر متقارب و قالب مثنوی به سبک و سیاق شاهنامه …

… هزار بیت در بحر متقارب که به تقلید از شاهنامه ی فردوسی سروده و مشتمل است بر تاریخ … در ابیاتی که مستوفی درباره ی شاهنامه ی فردوسی سروده یک موضوع کاملا” روشن است …… ثعالبی به نقل از طبری می گوید که « پادشاهی از آن رو پسر طهماسب بود و …

وزن فاعلاتن مفاعلن فعلن بحر : خفیف مسدس مخبون محذوف (حدیقه الحقیقه ی سنایی غزنوی ) وزن فعولن فعولن فعولن فعل بحر :متقارب مثمن محذوف (شاهنامه فردوسی ) گرشاسب نامه اسدی طوسی ) (بوستان سعدی ) …. قربان تا غدیر هزاران تبریک و تهنیت .

پژوهشگران سرودن شاهنامه را برپایه شاهنامه‌ی ابومنصوری از زمان سی سالگی … این اثر حماسه‌ای منظوم در بحر متقارب مثمن محذوف و شامل حدود ۵۰٬۰۰۰ بیت و …

می داند که خود جای بحث دیگری دارد. … »شاهنامه« فردوسی در بحر متقارب است و داستان های عاشقانه ی نظامی مانند »خسرو.

وزن : بحر متقارب.

… (مسدّس مقصور) و دیگری در بحر متقارب بر وزن شاهنامه‌ی فردوسی در دست …. عربی مانند طبری و غیره و همچنین در «شاهنامه» «به آفرید» [بهافرید] و در …

1381. ﺗﮑﺮار در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ، ص. 473. ، رﯾﺎﺣﯽ. 1379. آن ﻫﻨﺮ اﺻﻠﯽ. ﻓﺮدوﺳ. . ﯽ ﮐﻪ. ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه …. ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺘﻮان. ﻧﻔﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﻟﯿﺮﯾﮏ زﯾﺮ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ در ﺑﺤـﺮ ﻣﺘﻘـﺎرب ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه … …… ﻏﺮر اﺧﺒﺎر، ﺑﻪ ﻇﻦ ﻗﻮي رواﯾﺖ ﺳﻮم ﻃﺒﺮي اﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮري، ﭼﺮا ﮐﻪ. در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ …

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗـﺎرﻳﺨ. ﻲ،. در. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ. و ﺑﺎ رواﻳﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ. 5. ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ. ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ …. ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن: ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن از ﻛﺘﺎب ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﺮي و. ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ آن ﺑﺎ ….. (ﺑﺤﺮ ﻣﺘﻘﺎرب) ﻧﻤﻲ.

برچسب‌ها:, , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر