ROHIT

تبریک به هنرجویان پذیرفته شده در دانشگاه های فنی وحرفه ای ومراکز آموزش عالی 98

تبریک به هنرجویان پذیرفته شده در دانشگاه های فنی وحرفه ای ومراکز آموزش عالی 98. ضمن عرض تبریک به هنرجویان پایه دوازدهم برای پذیرفته شدن در دانشگاه های فنی …

اطلاعیه ثبت نام و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کاردانی پیوسته سال 98. با سلام و عرض تبریک به مناسبت قبولی در آموزشکده فنی و حرفه ای شهید …

98 ضمن تبریک قبولی شما عزیزان در آزمون کاردانی به کارشناسی …. انعقاد تفاهم نامه مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار … آموزشکده دختران نجف آباد بعنوان تنها شرکت آموزش عالی دراستان برگزار گردید.

ﺟﺪاول ﻛﺪرﺷﺘﻪ. ﻣﺤﻞ. ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻨﺲ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ …. 8/5/98. ﻟﻐﺎﻳﺖ. 10/5/98. ( زﻣﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎرت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ. ﺑﺮاي ر ﺷﺘﻪ. ﻫﺎي ﺑﺎ آزﻣﻮن. ) ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ …. ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش. ﻋﺎﻟﻲ. و ﻳﺎ. آﻣﻮزﺷﻜﺪه. ﻫﺎي. ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه. ﻓﻨﻲ. و ﺣﺮﻓﻪ. اي. ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ. اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ … دوره. ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ. در ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ. ﻫﺎي. ﺷﺎﺧﻪ. ﻓﻨﻲ. و. ﺣﺮﻓﻪ. اي. و ﻳﺎ ﺷﺎﺧﻪ. ﻛﺎرداﻧﺶ. ﺷﺪه اﺳﺖ. )11. داﻧﺶ.

کارنامه نهايي آزمون دوره هاي کارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و موسسات آموزش عالي غير … اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام كد رشته محل‌هاي جديد مربوط به … رشته براي شركت در رشته های پذيرش براساس سوابق تحصيلي «معدل كل ديپلم» …

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر