ROHIT

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مكان یابی كتابخانه های عمومی با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مکان یابی کتابخانه های عمومی با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی گروهی (AHP). فهرست مقالات. نویسنده: عفیفیان، فرزانه؛ …

هدف: هدف پژوهش شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر مكان يابي كتابخانه هاي عمومي با استفاده از روش فرايند سلسله مراتبي گروهي (AHP) است. روش: در اين پژوهش از روش …

روش: در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. … شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش … عوامل مؤثر با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی(AHP) مشخص شد. … انجام تحلیلهای مکانی موجود کتابخانه با معیارهای منتخب و نیز شناسایی پهنههای جدید نرمافزار Arc GIS بکار رفت.

شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای مؤثر بر مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی با استفاده از ANP فازی و TOPSIS فازی … در ادامه، هر یک از این معیارها و عوامل مؤثر بر آن، شرح داده می‌شود. 1. ….. در عوض، فرایند تحلیل شبکه‌ای، به این ساختار سلسله مراتبی و عمومی نیازی ندارد (عالم …. معیارهای اصلی مکان یابی کتابخانه، با توجه به معیار سازگاری …

چکیده: هدف: هدف پژوهش شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر مكان يابي كتابخانه هاي عمومي با استفاده از روش فرايند سلسله مراتبي گروهي AHP)) است. روش: در اين پژوهش …

نام مقاله: شناسايي و رتبه‌بندي معيارهاي مؤثر بر مكان‌يابي كتابخانه‌هاي عمومي با استفاده از … جغرافياي برنامه‌ريزي شهري و با استفاده از تكنيك TOPSIS فازي و ANP فازي رتبه‌بندي شد. … در ادامه، هر يك از اين معيارها و عوامل مؤثر بر آن، شرح داده مي‌شود. ….. اگرچه هم فرايند تحليل شبكه‌اي (ANP) و هم فرايند سلسله مراتبي (AHP) اولويتها را با …

مکان. یابی کتابخانه. های عمومی در شهر بجنورد با استفاده از روش تحلیل سلسله … یابی، سیستم اطالعات مکانی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فا. زی …. به شناسایی و رتبه … توسط پرسشنامه، میزان اهمیت عوامل مؤثر با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله … و جهت رتبه. بندی. مکان. ها از تاپسیس فازی استفاده شده است. عفیفیان و همکاران ).

اولویت بندی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری کارکنان با استفاده از تکنیک … در این تحقیق کاربردی، برای گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای … براي انجام مقایسات زوجی و رتبه بندی معیارها و … سیاست ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره وری را شناسایی ….. ﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﯽ، ﮐـﺎرآﻓﺮ …. فرایند تحلیل سلسله مراتبی با به کارگیری معیارهای.

اولویت بندی عوامل مؤثر بر مکان یابی شعب بانک رفاه در شهر اهواز … جهت شناسایی روابط میان. ديماتل. عوامل روش دیماتل مورد استفاده قرار گرفت و سپس با به کارگیری روش … گذشته های دور بناهای عمومی بسیار بزرگ و قابل توجهی ساخته شده اند که …. تحلیل سلسله مراتبی ( ) ارائه شده توسط ساعتی (۱۹۸۰)، متداول ترین …

با استفاده از تحليل های سلسله. مراتبی. (. AHP. ) در نرم افزار. Expert choice ….. سرعت رشد و دگرگونی شهرها و همچنين حجم انبوه عوامل تأثير … مکانی فرآیندی است که مکان مناسب را در پهنه تعيين شده برای کاربری خاص تعيين می …. روش شناسی تحقیق … رتبه. بندی معيارهای مؤثر بر مکان. یابی کتابخانه. های عمومی شش معيار اصلی و.

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺴﯿﺎری از … ﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. و. ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﻗﺪام ورزﯾﺪﻧﺪ . در. ﭘﺎﯾﺎن. ،. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. دو … ﻫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪی. ﺷﺪﻧﺪ . ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی. : ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ … ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ را در … ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻋﻠﻤﯽ …

ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﺨﺴﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻟﻔﻲ. ﺷﺎﻧﺰده. ﻣﻌﻴـﺎر اﺻـﻠﻲ و ﻣـﺆﺛﺮ در. ﻣﻜﺎن. ﻳﺎﺑﻲ. اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ … ﺷﺶ. ﺧﻮﺷﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ. ﺷﺪﻧﺪ . ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﮔﻴﺮي از ﻧﻈـﺮات. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و. ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ … ﺑـﺎ. آﻣﺎده. ﺳﺎزي و ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻻﻳﻪ. ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺎ وزن آن ﻣﻌﻴﺎر در. ﻓﺮاﻳﻨـﺪ. ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺷـﺒﻜ …. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛ …. وي روش. ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ. ﻣﺮاﺗﺒﻲ را ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎ. ﻠﺋ. ﻲ ﻛﻪ. ﺑﻴﻦ ﮔﺰ. ﻳﻨﻪ. ﻫـﺎ. و ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ.

بندی عوامل موثر بر انتصاب مدیران کتابخانه. های دانشگاه. های. دولتی تهران با … این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش پیمایشی در سال ….. مدیریتی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در اولویت اول قرار گرفت ….. ای و عمومی. تقسیم. بندی و برای هر یک از این عوامل، در مجموع. 38. معیار. شناسایی شدند ….. یابی مراکز بهداشتی.

( با استخراجAHPاراضی و شیب کالس بندی شده، با استفاده از فرایند هم پوشانی و استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی). وزن های مؤثر در عملیات مکان یابی به کار …

ها و جهت رتبه. بندی عوامل از روش تجزیه. وتحلیل سلسله مراتبی. AHP. استفاده … جواری با ابنیه تاریخی، توجه به مذهب مسافرین، توجه به فرهنگ اهالی منطقه( و عوامل زیست … های خیرین، توجه به بهداشت مساجد( ازجمله عوامل مؤثر شناسایی … های مکان. یابی، مساجد بین. راهی، فرآیند تجزیه. وتحلیل سلسله مراتبی ….. کتابخانه.

امروزه، موضوع مکان یابی توسعه آتی شهر مورد توجه برنامه ریزان شهری قرار گرفته است. در … این مقاله بر تلفیقی از تحلیل سلسله مراتبی و تصمیم گیری چند معیاره در GIS …. معیارها و عوامل مؤثر در تعیین مکان مناسب جهت توسعه کالبدی در روش MCE در دو …. دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی و با مدل AHP اقدام به شناسایی و رتبه بندی. 1.

مدل معادلات ساختاری عوامل تاثیرگذار بر مدیریت بحران (بررسی مولفه های تفکر شطرنجی). ۵. …. مکانیابی مراکز مدیریت بحران در حوادث طبیعی با استفاده از روش AHP FUZY و …. مکان یابی مراکز مدیریت بحران ( E.O.C ) با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی …. شناسایی و رتبه بندی نقاط قوت و ضعف در حین وقوع بحران سیل در شهر صدرا.

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد فرهنگ سلسله مراتبی. جهت دانلود پایان نامه، … پایان نامه تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) · مدیریت; ۱۱۷ … پایان نامه بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران.

سایر کاربری های اساسی، یکی از عوامل مهم در پایداری عملکرد مراکز خدمات رسان در مواقع بروز … طرح ریزی و با اسـتفاده از منطق فازی در چهار چوب تحلیل سلسـله مراتبی و بهره … و امتیاز بندی معیارها زیرمعیارها و گزینه ها، بهترین مکان ها و اولویت های بعدی … مراکز عمومی ( بر اساس مناسب بودن و در دسترس بودنشان ….. در رتبه دوم اهمیت اســت.

دﯾﻨﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در اداﻣﻪ ﺑﺮاي وزﻧﺪﻫﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ. (. AHP. ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ …. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. AHP. 2. اﻟﮕﻮﯾﯽ. ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮي درﺑﺎرة ﻣﮑﺎن. ﯾﺎﺑﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت. ﻋﺮﺿﻪ. اﻧﺪﮐﺮده … ﻓﺎزي. ﺑﻪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪي ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ. ﻣﮑﺎن. ﯾﺎﺑﯽ. ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ …. ﻣﺎرﮐﺖ، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ. 2. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ. اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. در.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مكان یابی كتابخانه های عمومی با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی گروهی AHP · شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مكان …

1385. ) ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر. ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﮔﯿﺮی از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ. ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب. ﺳﻬﺎم و ﻧﯿﺰ رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪی. آن. ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ … ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی. : اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻬﺎم، ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار، ﺗﺤﻠ. ﯿ. ﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ. ﻣﺮاﺗﺒﯽ. (. AHP. ) ، ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم …. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮﯾﺪاران ﺳﻬﺎم در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻬﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ….. دوﻟﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻋﻤ …

.

. آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎه. ﻫﺎي. ﺧﻮدﮔﺮدان از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ و. اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي …

تلفيق مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي و شبکه. هاي … بندي و تحلیل با استفاده از شبکه. هاي عصبی. مصنوعی. که. قادر. به. شناسایی … بررسی. هاي. کتابخانه. اي براي شناسایی معیارهاي تأثیرگذار در این فرایند … فاکتورهاي مؤثر بر زمین … چه مالک رتبه. بندي …. اي گذشته و عوامل تأثیرگذار، با تمرکز بر روش شبکه … هاي عمومي محدود.

تدوین برنامه استراتژیک آکادمي هاي فدراسيون واليبال ايران با استفاده از مدل … هدف از اين پژوهش شناسايي قوت‌ها، فرصت‌ها و چالشهاي آکادمي هاي فدراسيون واليبال بود. …. شرايط اجتماعي و اقتصادي هريک از اين کشور هاست اما استعداد يابي و پرورش …… که در آن از رتبه بندي عوامل دروني و بيروني با روش فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي و …

در مرحله نخست با استفاده از نظر متخصصان و مطالعات اسنادی، معیارهای مؤثر در انتخاب … تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و نرم افزار(EC) برای رتبهبندی معیارهای شناسایی شده … از پتانسیل اراضی، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی و رتبهبندی دهستان های مستعد ….. مکان یابی پارکینگ های عمومی با استفاده از GIS با تاکید بر مقایسه روش های …

برچسب‌ها:, , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر